PRIPREMA PODLOGE ZA PLAGANJE OPLOČNIKA

Za polaganje opločnika i popločavanje moramo dobro pripremiti površinu, osigurati odgovarajuću nosivost, odstraniti sav humus i zemlju. Takozvanu posteljicu napraviti od materijala koji se valjanjem učvršćuje na pravoj visini, koja bi trebala biti 10 cm ispod željene visine završnog opločnika. U posteljicu ugrađujemo i sve eventualne potrebne instalacije. Dobro je da neke instalacije i predvidimo, da kasnije ne bismo trebali rušiti već završeni pločnik. Debljina posteljice ovisi o nosivosti terena i učestalosti niskih temperatura. Uobičajena debljina je od 25 cm do 45 cm.

Polaganje opločnika priprema

MONTAŽNO-DRENAŽNI SLOJ

Na posteljicu položimo drenažnu foliju. Na nju naspemo 3-4 centimetarski sloj pijeska, granulacije od 0 do 4 mm. Za bolju drenažu možemo koristiti i pijesak granulacije 4 do 8 mm. Pijesak ravnomjerno razvučemo po
posteljici. Možemo si pomoći visinskim letvama. Preko njih s drugom letvom odstranimo suvišni pijesak. Za bolju gustoću tog sloja, možemo prethodno navlažiti pijesak vodom. Uvijek pripremimo samo površinu koju
namjeravamo taj dan i popločiti.

Polaganje opločnika drenaža

POLAGANJE OPLOČNIKA

Polaganje opločnika započnemo u kutu, pravokutno na glavnu uložnu liniju. Ako je to moguće počnemo na najnižem dijelu dvorišta ili parkirališta. Opločnike moramo uzimati iz više paleta istodobno da imamo bojom ravnomjerno popločenu površinu. Prilikom polaganja, opločnike ne smijemo pritiskati jedan uz drugi. Moramo sačuvati takozvanu fugu, da kod opterećenja spriječimo prenošenje bočnih sila na opločnike. Nastale fuge ispunimo pijeskom manje granulacije, kojem možemo dodati Fug-masu. Opločnike uz zidove iii rubnike završavamo rezanjem iii odsijecanjem. Ne preporučujemo završavanje betoniranjem ruba, jer na taj način opločnike “prilijepimo” na zid ili rubnik. Opločnike polažemo u montažno-drenažni sloj, a visinu neposredno podešavamo.

Polaganje opločnika

FUGIRANJE

Nakon završenog polaganja na čistu i pripremljenu popločenu površinu, pospemo pijesak , može također pomiješan s Fug-masom. Pometanjem postižemo da pijesak ispuni sve fuge između opločnika. Ako su opločnici mokri, ne savjetujemo fugiranje. Kad su fuge pune, suvišni pijesak pometemo, a popločenu površinu lagano isperemo tekućom vodam. Postupak možemo ponoviti za nekih 14 dana.

Polaganje opločnika fugiranje

VIBRIRANJE

Vibriranje je potrebno ako smo izabrali takav način polaganja koji zahtijeva izravnavanje visine vibriranjem. Vibracijsku ploču moramo presvući gumom, da se prilikom vibriranja površina opločnika ne bi oštetila. Vibriranje ne koristimo kad je popločena površina namočena, odnosno mokra, jer bi to moglo uzrokovati preveliko ulijeganje opločnika.

Polaganje opločnika vibriranje